หน้าแรก | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | ค่านิยม/เข็มมุ่ง | ข้อมูลข่าวสาร | Admin Login ไอพีของคุณ คือ 61.7.228.49 | สวัสดี คุณ Guest
 

 

online site click here !!
http://tiny.cc/cphck
เข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต เข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต CKCPH SHARE DB CKCPH SHARE DB ระบบติดตามตัวชี้วัดสำคัญ | KPI Tracking ระบบติดตามตัวชี้วัดสำคัญ | KPI Tracking
บันทึกการให้บริการด้านคอมฯ บันทึกการให้บริการด้านคอมฯ ระบบยืมโน้ตบุ๊คออนไลน์ รพร.เชียงของ ระบบยืมโน้ตบุ๊คออนไลน์ รพร.เชียงของ ระบบบันทึกประวัติการอบรมของบุคลากร งานพัฒนาบุคลากร รพร.เชียงของ ระบบบันทึกประวัติการอบรมของบุคลากร
Web 
History ประวัติการรับบริการ(Web History) บันทึกการให้บริการงานบัตรผู้พิการ บันทึกการให้บริการงานบัตรผู้พิการ ระบบบันทึกการให้บริการ งานผ่าตัดฯ ระบบบันทึกการให้บริการ งานผ่าตัดฯ
ระบบงาน รับ-เบิก วัสดุ ครุภัณฑ์ ระบบงาน รับ-เบิก วัสดุ ครุภัณฑ์ คอมฯ EKG ONLINE SYSTEM ประเมินผู้พิการ (ICF) ระบบบันทึกประวัติการอบรมของบุคลากร งานพัฒนาบุคลากร รพร.เชียงของ ระบบบันทึกข้อมูล NCD
ระบบงาน รับ-เบิก พัสดุ งานพัสดุ รพ. ระบบงาน รับ-เบิก พัสดุ งานพัสดุ รพ. โครงการเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทย สำนักอนามัยการเจริญพันธ์ กรมอนามัย โครงการเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทยฯ TAKIS Data Center CR_Moph (สสจ.เชียงราย)
ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบยืมโน้ตบุ๊คออนไลน์ รพร.เชียงของ ระบบโอนประวัติการรักษาฯ Distric Health Data Center DHDC ( Data center อำเภอเชียงของ)  
ระบบจองห้องประชุม รพร.เชียงของ ระบบจองห้องประชุม ระบบจองห้องประชุม รพร.เชียงของ Smart Office TAKIS Data Center Project Monitoring (ระบบบริหารยุทธศาสตร์ )
พัฒนา โดย นายวรณัฐ ธุระเสน | งานสารสนเทศ รพร.เชียงของ 312 notenu@hotmail.com
Version Update | 11-07-2556
 :: หน้าตัวอย่าง ::
  ข่าว RSS ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP